Provozovatel internetového portálu

MePro Trading, s.r.o.
Žabovřeská 1462
156 00  Praha 5

IČ: 25940449
DIČ: CZ25940449

Tel.: 605 296 140, 257 922 333
e-shop@mepro.cz

Provozní doba: PO – PÁ 8.00 – 11.30h, 13:30 - 16.30h

PRAVIDLA PRO AKCI „DÁRKOVÝ POUKAZ na doplatek spoluúčasti 15%“
1. ZADAVATEL: Společnost MePro Trading, s.r.o., korespondenční adresa Žabovřeská 1462,
Praha 5, se sídlem Praha 4 - Modřany, Ke Schodům 1340/18, PSČ 14300, IČ: 25940449, DIČ:
CZ25940449, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C vložka 115975 (dále
jen „Zadavatel“, „Správce – pro oblast ochrany osobních údajů“) stanovuje tyto pravidla pro akci
„DÁRKOVÝ POUKAZ na doplatek spoluúčasti 15%“.
2. NÁZEV AKCE: „DÁRKOVÝ POUKAZ na doplatek spoluúčasti 15%“ (dále jen „Akce“).
3 DOBA TRVÁNÍ: Akce trvá od 1.1.2020 00.00.00 hod. do 31.5.2020 23.59.59 hod. včetně (dále
jen „trvání akce“).
4. PODMÍNKY ÚČASTI:
Účastníkem akce může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let nejpozději v den své
registrace do akce, s doručovací adresou v České republice (dále jen „účastník“, nebo jen “subjekt” –
pro oblast ochrany osobních údajů). Osoby mladší 18 let se akce mohou zúčastnit pouze se
souhlasem svého zákonného zástupce (ve smyslu § 32 občanského zákoníku), a to jak s účastí na akci,
tak s jejími podmínkami, včetně souhlasů dle čl. 12 a 13 těchto pravidel. Souhlas zákonného zástupce
se musí v případě vyplacení daru doložit písemně na poskytnutém formuláři. Akce se nemohou
zúčastnit osoby, které jsou v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu k zadavateli nebo
společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci akce, jakož i osoby blízké (ve smyslu ust. § 22
odst. 1 občanského zákoníku) k těmto osobám.
Mezi společnosti podílející se na přípravě a organizaci akce patří společnosti:
_____________________
Pokud se i přes výše uvedené zúčastní akce a vyhraje vyloučená osoba, dar jí nebude vyplacen.
5. ÚČAST NA AKCI:
5.1. Účastník se může zapojit do akce tak, že si v době trvání akce zakoupí určené produkty
(produkty zadavatele definované v článku 5.4 těchto pravidel) s doplatkem v minimální hodnotě 9 Kč
na území ČR a následně zašle vyplněný dárkový poukaz dle odstavce 5.2. těchto pravidel.
Účastník musí přiložit k dárkovému poukazu účtenku z nákupu určených produktů pro případné
doložení nákupu určených produktů. Účtenka musí být řádně čitelná a musí obsahovat následující
informace: identifikaci prodejce, identifikaci dokladu, kompletní informace osvědčující řádnou
registraci účtenky v EET, seznam a množství zakoupených určených produktů a výši doplatku a dále
účtenka musí být z data v průběhu trvání akce a ne starší než 31. 3. 2020 (dále jen „účtenka“). Na
účtence se musí nacházet určené produkty s doplatkem v minimální hodnotě 9 Kč.
5.2. REGISTRACE DO AKCE PROSTŘEDNICTVÍM DÁRKOVÉHO POUKAZU
Účastník doručí svůj řádně, pravdivě a úplně vyplněný dárkový poukaz na předepsaném formuláři,
kterého vyobrazení tvoří přílohu těchto pravidel a přiloží k němu řádnou účtenku na nákup určených
produktů (dále jen „dárkový poukaz“) na adresu MePro Trading, s.r.o., Žabovřeská 1462, 156 00
Praha 5.
Rozhodující pro zařazení do akce je čas doručení vyplněného dárkového poukazu. Zadavatel
nezajišťuje ani nehradí náklady na doručení dárkového poukazu, s výjimkou použití předplacených
obálek, které zadavatel poskytl vybraným odborným lékařům a lékárnám/PZP.

1) O registraci

„Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě MePro Trading, s.r.o. a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu firmy MePro Trading s.r.o., v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti."

Pokud budou zasílány nabídkové e-maily, budou zasílány maximálně dvakrát do měsíce a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 50kB. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese:" mepro@mepro.cz", nebo na uvedené pevné adrese.

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informován(a) elektronickou poštou – e-mailem.

3) Doprava:

Vlastní odběr
Po přijetí platby bude zákazník informován prostřednictvím e-mailu či telefonu o možnosti vyzvednutí zboží. Zboží musí být vyzvednuto nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení výzvy.

Zboží doručováno přepravní balíkovou firmou
Dopravné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 150,00 Kč. U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena. Cena za přepravu se zobrazuje po výběru způsobu dopravy. Reklamace zásilky je možná do 3 dnů od doručení, za předpokladu, že poškození nebylo zřejmé při předání!

4) Záruka

Zárukou za jakost zboží přejímá prodávající písemně závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.

Převzetí závazku ze záruky může vyplynout ze smlouvy nebo z prohlášení prodávajícího, zejména ve formě záručního listu. Účinky převzetí tohoto závazku má i vyznačení délky záruční doby nebo doby trvanlivosti nebo použitelnosti dodaného zboží na jeho obalu. Je-li ve smlouvě nebo v záručním prohlášení prodávajícího uvedena záruční doba odlišná, platí tato doba.

5) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dnů od doručení.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.).

Způsob vrácení zboží viz obchodní podmínky pod 7).

6) Doručení a dodací podmínky

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.

Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

7) Vrácení zboží

Jak postupovat při vracení zboží:

1) Připravte zásilku dle popisu níže. Jak mile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás.

2) Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu zašlete dle popisu níže vámi zvoleným přepravcem.

Jak zásilku připravit

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balící papír nebo karton, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny  pouze na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace!).

8) Způsoby úhrady

Veškeré způsoby úhrady  lze vybrat před výběrem dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy.
Platba převodem - při výběru této možnosti obdržíte zálohovou fakturu se všemi údaji k platbě. Zboží budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet.
Dobírka - objednané zboží Vám zašleme přepravní společností, převzetí zboží bude na základě platby přímo přepravci.

9) Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 5) a 7) Obchodních podmínek.

10) Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté, nepoužité a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

Jak postupovat 

V případě reklamace postupujte následovně:

1. Vyplňte reklamační protokol uvedený na stránkách e-shopu. Nejpozději do 3 dnů budete kontaktováni pracovníky společnosti MePro Trading, s.r.o. a bude s Vámi dohodnut další postup.

2. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace – kopie reklamačního protokolu) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

3. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.

4. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.

5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za chybný výběr produktu, za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

6. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.

7. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání zboží budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Váš "MePro Trading, s.r.o."

Obchodní podmínky jsou platné od  1. 7. 2014 do odvolání.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.

Loader